Български | English
Търсене  съкратено: | детайлно:
Абонирай се за
Бюлетин
Cледвай ни във
Facebook
Cледвай ни в
Twitter
RSS Feed Генератор
Избор на категории за RSS

времето 23.04.18

 
     
 
22.7°   24°   24.5°   30.9°
 
София   Пловдив   Варна   Бургас
 
начало     Закон за туризма, 1-ва част
Закон за туризма, 1-ва част
Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.31 от 21 Март 2008 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с осъществяването на управлението и контрола в туризма, взаимодействието на държавата и общините при осъществяването на дейностите, свързани с туризма, както и участието на юридически лица с нестопанска цел и физически лица в тези дейности.

(2) Държавната политика в туризма се определя от Министерския съвет.

(3) Държавните органи в рамките на своята компетентност провеждат държавната политика в туризма и създават подходящи условия за неговото развитие.

Чл. 2. Целта на закона е да:
1. осигури условия за развитие на туризма като отрасъл с приоритетно значение;

2. въведе единни критерии за извършване на туристически дейности;

3. осигури защита на потребителите на туристическия продукт;

4. определи правата и задълженията на лицата, имащи отношение към туризма;

5. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) регламентира контрола върху туристическите дейности и качеството на туристическия продукт.

Чл. 3. (1) Законът регулира туризма като съвкупност от специфични стопански дейности, пътувания, участия в културни прояви, форуми и други, осъществявани в туристически обекти и насочени към създаване, предлагане, реализация и потребление на стоки и услуги, които формират туристическия продукт.

(2) Туристически дейности са:
1. туроператорската дейност и туристическата агентска дейност;

2. хотелиерството и ресторантьорството;

3. предоставянето на допълнителни туристически услуги.

(3) Туристически обекти са:
1. средствата за подслон - хотели, мотели, вилни и туристически селища;

2. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) местата за настаняване - пансиони, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала и къмпинги;

3. заведенията за хранене и развлечения - ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове;

4. местата за упражняване на туроператорска и туристическа агентска и информационна дейност;

5. (нова - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) плажовете - плажове към естествени водни обекти (морски, речни и езерни) и плажове към изкуствени водни обекти (язовирни и към плувни басейни);

6. (нова - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) ски-пистите - ски-писти за алпийски ски и сноуборд и ски-писти за ски-бягане;

7. (предишна т. 5, изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) центровете и местата за предлагане и потребление на допълнителни туристически услуги: балнеоложки, спортни, развлекателни и др.;

8. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) музеите, резерватите, паметниците на културата и на историческото наследство по Закона за паметниците на културата и музеите, както и културните институти по Закона за закрила и развитие на културата;

9. (предишна т. 7, доп. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) националните паркове, природните паркове, резерватите, поддържаните резервати, защитените местности и природните забележителности по Закона за защитените територии;

10. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) туристическите хижи - туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални и заведения за хранене, прилежащи към туристическите хижи - туристически столови, туристически бюфети и туристически столови със сервитьорско обслужване.

(4) Туризмът е:
1. ваканционен;

2. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) културно-исторически;

3. екологичен;

4. здравен и балнеоложки;

5. спортен;

6. селски;

7. (нова - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) конгресен;

8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) друг.

Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) (1) Не се допуска отказ от предоставяне на туристически услуги в туристически обекти по чл. 3, ал. 3, както и предоставянето им с по-ниско качество или при по-неблагоприятни условия, основани на признаците по чл. 4, ал. 1 от Закона за защита срещу дискриминацията.

(2) Лицата, предоставящи туристически услуги в туристически обекти по чл. 3, ал. 3, са длъжни да обявяват техните цени в еднакъв размер спрямо всички туристи, като не се допуска различно третиране на туристите или поставянето на част от тях в по-неблагоприятно положение спрямо друга част от тях, основани на признаците по чл. 4, ал. 1 от Закона за защита срещу дискриминацията.

(3) Изискванията на ал. 2 се прилагат и в случаите, когато обявените цени на туристическите услуги се посочват в Интернет, в рекламни и търговски брошури и издания, както и в радио- и телевизионни предавания.

Чл. 4. Държавата осъществява политиката си в туризма, като:
1. съдейства за развитието му като отрасъл с приоритетно значение за националната икономика;

2. създава нормативна база за неговото развитие в съответствие с международните норми, правила и обичайната практика;

3. осигурява финансово и реализира национална реклама на туристическия продукт;

4. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) създава условия за развитие на ваканционния, културно-историческия, екологичния, здравния и на балнеоложкия, спортния, селския, конгресния и друг туризъм;

5. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) осъществява управление и контрол върху качеството на туристическия продукт;

6. осъществява междудържавното сътрудничество в туризма.

Глава втора.
ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Раздел I.
Държавни органи

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) (1) Специализиран орган на Министерския съвет за ръководство, координиране и контрол в областта на туризма е Държавната агенция по туризъм.

(2) Държавната агенция по туризъм е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София.

(3) Агенцията се ръководи и представлява от председател, който се определя с решение на Министерския съвет.

(4) Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на агенцията се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет по предложение на председателя на Държавната агенция по туризъм.

Чл. 5а. (1) (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., предишен текст на чл. 5а - ДВ, бр. 31 от 2008 г., в сила от 21.03.2008 г.) Председателят на Държавната агенция по туризъм осъществява държавното управление в туризма, като:
1. разработва краткосрочни концепции и програми за развитие на туризма и предлага на Министерския съвет за приемане стратегия за развитие на туризма;

2. организира и координира контрола върху качеството на туристическия продукт; извършва регистрация за туроператорска или туристическа агентска дейност и категоризация на туристически обекти в предвидените от закона случаи;

3. разработва и контролира изпълнението на годишната програма за разходване на средствата за държавното финансово подпомагане на развитието на туризма, в т. ч. на годишната програма за национална туристическа реклама;

4. провежда съвместно с компетентните ведомства държавната политика по отношение на обучението и повишаване квалификацията на кадрите в туризма;

5. подпомага дейността по привличане на инвестиции и за реализиране на проекти за развитие на туризма на национално, регионално и местно равнище; съдейства за изграждането и поддържането на инфраструктурата, свързана с туризма;

6. взаимодейства с органите на местното самоуправление и местната администрация и с областните управители при осъществяване на правомощията им в сферата на туризма;

7. представлява Република България пред международните органи и организации в областта на туризма и изпълнява и координира изпълнението на задълженията на Република България, произтичащи от членството й в международните органи и организации;

8. участва в разработването, оценяването и контрола върху изпълнението на програми и проекти, финансирани от Европейския съюз и от международни организации;

9. осъществява методическото ръководство на дейността на регионалните и местните туристически информационни центрове;

10. взаимодейства със съответните ведомства и организира съвместната дейност по развитието и утвърждаването на отделните видове туризъм;

11. организира създаването и поддържането на единната система за туристическа информация, включително на Националния туристически регистър;

12. ръководи Националния съвет по туризъм;

13. издава правилниците за дейността на Експертната комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти (ЕКРТТА) и на Експертната комисия по категоризация на туристически обекти (ЕККТО) и организира и ръководи дейността им в качеството си на техен председател;

14. взаимодейства със службите по търговско-икономическите въпроси към дипломатическите и консулските представителства на Република България за популяризирането на българския туризъм в чужбина и координира дейността на българските културни институти и дружества в чужбина по популяризирането на българското културно-историческо наследство;

15. осигурява информационното обслужване и подпомага участието на български фирми в панаири и прояви, свързани с туризма;

16. разработва и участва в обсъждането на проекти на нормативни актове в областта на туризма;

17. съвместно с председателя на Комисията по търговия и защита на потребителите представя ежегодно в Министерския съвет доклад за резултатите от контролната дейност по закона;

18. представя ежегодно в Министерския съвет доклад за дейността на агенцията.

(2) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2008 г., в сила от 21.03.2008 г.) Председателят на Държавната агенция по туризъм е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити.

Чл. 6. (1) Областният управител провежда държавната политика в туризма на територията на областта, като:
1. организира съвместно с туристическите сдружения разработването на стратегия и програми за развитието на туризма и координира тяхното изпълнение; стратегията и програмите са част от областния план за регионално развитие и се съставят на основата на националните приоритети за развитие на туризма, както и на местните и регионалните туристически ресурси и нужди;

2. координира с кметовете от областта и с други областни управители в региона реализацията на Националната програма за развитие на туризма.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) Областният съвет за регионално развитие по Закона за регионалното развитие подпомага областния управител в изпълнението на функциите му по този закон.

Раздел II.
Национален съвет по туризъм. Експертна комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти. Експертна комисия по категоризация на туристически обекти (Загл. изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.)

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Създава се Национален съвет по туризъм като държавно-обществен консултативен и координационен орган към председателя на Държавната агенция по туризъм.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Председател на Националния съвет по туризъм е председателят на Държавната агенция по туризъм или оправомощено от него длъжностно лице.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Председателят на Държавната агенция по туризъм определя представителите на държавата в Националния съвет по туризъм съгласувано с ръководителите на съответните държавни ведомства.

(4) В състава на Националния съвет по туризъм участват представители на:
1. държавата, определени по реда на ал. 3;

2. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) туристически сдружения, определени при условия и по ред в правилника по ал. 6;

3. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) сдружения на въздушни, сухопътни и водни превозвачи, определени при условия и по ред в правилника по ал. 6;

4. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) национално представените сдружения на потребителите в Република България, определени при условия и по ред в правилника по ал. 6;

5. Националното сдружение на общините в Република България.

(5) Националният съвет по туризъм:
1. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) утвърждава годишната програма за разходване на средствата за държавното финансово подпомагане на развитието на туризма, в т. ч. на годишната програма за национална туристическа реклама;

2. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., отм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.)

3. координира осъществяването на националната реклама в областта на туризма;

4. (отм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.)

5. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) обсъжда разработени концепции и програми за развитие на туризма в страната;

6. дава становища по проекти на нормативни актове и прави предложения за тяхното изменение, допълнение или отмяна;

7. обсъжда въпроси, свързани с изграждането и поддържането на туристическата инфраструктура и привличането на чуждестранни инвестиции в туризма;

8. обсъжда готовността на българските авиопревозвачи за изпълнение на чартърните им програми;

9. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) обсъжда и анализира подготовката за туристическите сезони и резултатите от тях;

10. обсъжда резултатите от дейността на органите, на които е възложено упражняването на контрол в туризма и свързаните с него дейности, и дава препоръки за подобряване работата на контролните органи;

11. обсъжда въпроси и дава препоръки за подобряване защитата на потребителите на туристически услуги.

(6) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Председателят на Държавната агенция по туризъм определя броя на членовете на Националния съвет по туризъм, осигурява организационно-техническото му обслужване и издава правилник за неговата организация и дейност.

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., отм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.)

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., отм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.)

Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) (1) Към председателя на Държавната агенция по туризъм се създават Експертна комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти (ЕКРТТА) и Експертна комисия по категоризация на туристически обекти (ЕККТО).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Председател на комисиите по ал. 1 е председателят на Държавната агенция по туризъм или оправомощено от него длъжностно лице.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) В състава на ЕКРТТА се включват с равен брой гласове представители на Държавната агенция по туризъм, от една страна, и представители на национално представените туристически сдружения на туроператорите и туристическите агенти, от друга страна.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) В състава на ЕККТО при категоризиране на туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3 и 10 се включват с равен брой гласове представители на Държавната агенция по туризъм, от една страна, и представители на национално представените туристически сдружения на хотелиерите и ресторантьорите, от друга страна.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) В състава на ЕККТО при категоризиране на туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 5 и 6 се включват с равен брой гласове представители на Държавната агенция по туризъм, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на земеделието и горите, Министерството на околната среда и водите, Държавната агенция за младежта и спорта, от една страна, и представители на национално представените туристически сдружения и други юридически лица с нестопанска цел, имащи отношение към развитието на съответните туристически обекти, от друга страна.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Членовете на комисиите по ал. 1 се определят със заповед на председателя на Държавната агенция по туризъм по предложение на съответното ведомство и сдружение.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Организацията на работа, съставите и дейността на комисиите по ал. 1 се уреждат със съответни правилници, издадени от председателя на Държавната агенция по туризъм.

Раздел III.
Органи на местното самоуправление и местната администрация

Чл. 10. (1) Общинският съвет приема програма за развитие на туризма на територията на съответната община в съответствие с приоритетите на националната стратегия и съобразно местните туристически ресурси и потребности.

(2) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) Програмата за развитие на туризма предвижда мероприятия за:
1. изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината, включително местните пътища, свързващи курортите с аерогари, жп гари и автогари, както и с паметниците на културата и на историческото наследство;

2. опазване, поддържане и развитие на зелените площи;

3. изграждане на информационни туристически центрове и организация на информационното обслужване на туристите;

4. реклама в страната и в чужбина на туристическите обекти, намиращи се на територията на общината.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) Кметът на общината:
1. (отм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.)

2. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) създава и ръководи консултативен съвет по въпросите на туризма;

3. създава общинска експертна комисия по категоризиране на туристическите обекти, в чийто състав половината от членовете са представители на туристически сдружения, работещи на територията на общината, ако има такива;

4. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) определя категорията на туристическите обекти по чл. 52, ал. 1 по предложение на общинската експертна комисия по категоризиране;

5. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) създава и поддържа регистър на категоризираните туристически обекти по чл. 52, ал. 1 на територията на общината;

6. заверява регистрите за настанените туристи на лицата, извършващи туристическа дейност хотелиерство на територията на общината;

7. съдейства за рекламата на туристическия продукт на общината;

8. организира информационното обслужване на туристите, включително чрез създаване на туристически информационни центрове или бюра;

9. съдейства за поддържането и опазването на природните и културно-историческите обекти на територията на общината;

10. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) осъществява контролни функции в предвидените в този закон случаи;

11. съдейства на държавните органи при провеждането на политиката в туризма и извършването на контрол върху качеството на туристическия продукт на територията на общината.

Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) (1) На територията на всяка развиваща туризъм община се създава консултативен съвет по въпросите на туризма по предложение на кмета или на туристическо сдружение.

(2) Председател на консултативния съвет по въпросите на туризма е кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице.

(3) В състава на консултативния съвет по въпросите на туризма участват равен брой представители на местната администрация, от една страна, и представители на туристически сдружения и други юридически лица с нестопанска цел, имащи отношение към развитието на туризма, сдружения на местния бизнес и на потребителите, от друга страна.

(4) Кметът на общината определя броя на членовете на консултативния съвет по въпросите на туризма съгласно ал. 3.

(5) Консултативният съвет по въпросите на туризма:
1. изработва и предлага на общинския съвет програмата по чл. 10, ал. 1;

2. прави предложения и дава становища по въпроси, които са от съществено значение за развитието на туризма на територията на общината, включително за размера на туристическата такса.

(6) Консултативният съвет по въпросите на туризма взема решенията си с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете.

(7) Организацията на работа, числеността и съставът на консултативния съвет се уреждат с правилник, приет от общинския съвет.

Раздел IV.
Туристически сдружения
Чл. 11. (1) В Република България могат да се създават туристически сдружения, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел.

(2) Сдруженията по ал. 1 се създават на териториален и професионален принцип и могат да бъдат:
1. национални, регионални и местни сдружения;

2. браншови и продуктови сдружения.

Чл. 12. (1) Туристическите сдружения в съответствие със своя устав:
1. представляват и защитават интересите на членовете си пред съответните органи на централната и местната администрация и на местното самоуправление;

2. участват в разработването на стратегии и програми за развитието на туризма в национален мащаб, на територията на региона и на общината и съдействат за тяхното изпълнение;

3. съдействат за рекламата на туристическия продукт;

4. съдействат за изграждането и функционирането на туристически информационни центрове или бюра;

5. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) участват с представители в ЕККТО;

6. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) участват с представители в ЕКРТТА;

7. съдействат за повишаването на професионалната квалификация на кадрите в туризма;

8. участват в контрола по спазването на нормативните актове в областта на туризма;

9. регламентират професионалната етика в туризма и недопускането на нелоялна конкуренция между и по отношение на своите членове и сезират компетентните органи за извършени нарушения на законодателството.

(2) Туристическо сдружение, което е регистрирано като сдружение с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, разходва имуществото си за развитието и утвърждаването на туризма.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) Туристическите сдружения подпомагат работата на държавните и на местните органи за осъществяване на политиката в областта на туризма и в управлението и контрола върху качеството на туристическия продукт.

Чл. 13. Държавните органи и органите на местното самоуправление и местната администрация оказват съдействие на туристическите сдружения за реализиране на техните цели.

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Туристическите сдружения предоставят в Държавната агенция по туризъм документи за регистрация, легитимиращи ги като такива съгласно изискванията за вписване в Националния туристически регистър.

Глава трета.
ФИНАНСОВО ПООЩРЯВАНЕ НА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА
Чл. 15. (1) Държавата поощрява финансово развитието на туризма чрез осигуряване на средства за:
1. национална реклама в областта на туризма;

2. контрол върху качеството на туристическия продукт;

3. единна система за туристическа информация;

4. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) обучение и квалификация на кадрите в туризма;

5. анализи и прогнози за състоянието и развитието на туризма;

6. социологически проучвания в туризма на национално равнище;

7. участия в проекти по международни програми.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2008 г., в сила от 21.03.2008 г.) Средствата по ал. 1 се предоставят ежегодно по бюджета на Държавната агенция по туризъм, както следва:
1. субсидия от централния бюджет;

2. приходи от:
а) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) такси за регистрация на туристически дейности и за категоризиране на туристически обекти;

б) (доп. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) наложените от председателя на Комисията по търговия и защита на потребителите глоби и имуществени санкции по този закон;

в) лихви;

г) други средства, определени с нормативен акт.

(3) Средства за развитието на туризма се осигуряват и чрез дарения и помощи, както и по международни програми и споразумения.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Средствата по ал. 2 и 3 се разходват въз основа на годишната програма, приета от Националния съвет по туризъм.

(5) Годишната програма се приема от Националния съвет по туризъм до края на месец май на предходната година.

Чл. 16. (1) (Отм. - ДВ, бр. 119 и бр. 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

(2) (Изм. - ДВ, бр. 119 и бр. 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Средствата за развитието на туризма в общината се набират с решение на общинския съвет от:
1. туристическите такси, определени по реда на Закона за местните данъци и такси, събирани на територията на общината, заплащани за нощувка в средства за подслон или в места за настаняване;

2. наложените от кмета на общината глоби и имуществени санкции по този закон;

3. таксите за категоризиране на туристически обекти по чл. 55, ал. 4;

4. средства, предоставени за изпълнение на целеви програми и проекти;

5. дарения и помощи, средства по международни програми и споразумения, когато не е предвидено те да постъпят в държавния бюджет;

6. лихви;

7. други източници.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) Средствата по ал. 2 се разходват само за дейностите по чл. 10, ал. 2.