Български | English
Търсене  съкратено: | детайлно:
Абонирай се за
Бюлетин
Cледвай ни във
Facebook
Cледвай ни в
Twitter
RSS Feed Генератор
Избор на категории за RSS

времето 23.04.18

 
     
 
23.3°   26°   24.5°   30.5°
 
София   Пловдив   Варна   Бургас
 
начало     Закон за туризма, 2-ра част
Закон за туризма, 2-ра част
Глава четвърта.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ


Раздел I.
Туроператорска и туристическа агентска дейност

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) (1) Туроператорска или туристическа агентска дейност на територията на Република България се извършва само от регистрирани по този закон лица.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Регистрацията се извършва от председателя на Държавната агенция по туризъм в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти. Регистърът е публичен.

(3) За извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност в регистъра се вписва лице, което отговаря на следните изисквания:
1. е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност;

2. има персонал с подходящо образование, езикова квалификация и стаж;

3. лицето, осъществяващо функциите по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност, има подходящо образование, езикова квалификация и стаж;

4. е осигурило подходящо помещение за извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност;

5. е сключило предварителен договор за застраховка по чл. 42, ал. 1;

6. не е в производство по ликвидация или несъстоятелност;

7. не е извършвало туроператорска или туристическа агентска дейност без лиценз/регистрация през последните 12 месеца;

8. не е с отнет лиценз/заличена регистрация за извършване на съответната дейност през последните 12 месеца.

(4) Изискванията по ал. 3, т. 2, 3 и 4 се конкретизират в наредба, приета от Министерския съвет.

Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) За вписване в регистъра лицата по чл. 17, ал. 3 подават заявление по образец, в което се посочват: видът на туристическата дейност, за която се иска регистрация, име и адрес на лицето, съответно седалище, адрес на управление и единен идентификационен код, когато има такива, както и адрес на туристическия обект. Към заявлението се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на заявителя - оригинал или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност;

2. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) удостоверение, че лицето не е в производство по несъстоятелност - оригинал или нотариално заверено копие и декларация, че не е в производство по ликвидация;

3. справка за образованието, езиковата квалификация и стажа за персонала, който ще бъде зает в осъществяването на туристическата дейност;

4. копие от документите, удостоверяващи завършено образование, стаж и езикова квалификация на лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност;

5. справка за местоположението, пригодността и оборудването на помещенията за упражняване на туроператорска или туристическа агентска дейност;

6. копие от акта за собственост или от договора за наем, както и друг документ, от който произтича правото за ползване на помещенията по т. 5, с валидност най-малко една година от датата на подаване на заявлението;

7. копие от предварителния договор за застраховка по чл. 42, ал. 1;

8. декларация, че през последните 12 месеца преди подаване на заявлението заявителят не е извършвал туроператорска или туристическа агентска дейност без лиценз/регистрация и не е с отнет лиценз/заличена регистрация за туроператорска или туристическа агентска дейност;

9. документ за платена такса за разглеждане на документите съгласно тарифата по ал. 10.

(2) Заявлението по ал. 1 с приложените към него документи се подава в Агенцията по туризъм.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Експертната комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти разглежда заявленията и документите по ал. 1 в двумесечен срок от датата на постъпването им и се произнася по тях с мотивирано предложение до председателя на Държавната агенция по туризъм за извършване на регистрацията или за отказ за извършване на регистрацията.

(4) В случай на констатирана непълнота или нередовност на представените документи по ал. 1 ЕКРТТА дава на лицето 30-дневен срок за отстраняването им. Срокът по ал. 5 започва да тече от датата на отстраняване на непълнотата, съответно нередовността.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Председателят на Държавната агенция по туризъм въз основа на предложението на ЕКРТТА в срок до два месеца от постъпването на заявлението в Агенцията по туризъм извършва регистрацията и издава удостоверение за регистрация или мотивирано отказва извършването на регистрация.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Изричният или мълчаливият отказ за регистрация подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(7) Действието на регистрацията и удостоверението за регистрация е безсрочно.

(8) Правата по регистрацията не могат да се прехвърлят или преотстъпват.

(9) На регистрираните лица се издава удостоверение за регистрация, което се поставя на видно място в туристическия обект.

(10) За разглеждането на документи и вписването в регистъра на туроператорите и туристическите агенти се събират такси по тарифа, одобрена от Министерския съвет.

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) (1) Регистриран туроператор може да подаде заявление за регистрация като туристически агент, ако отговаря на изискванията, отнасящи се за туристическа агентска дейност по чл. 17, ал. 3, т. 2, 3 и 4. В тези случаи туроператорът подава заявление за регистрация като туристически агент, към което прилага документите по чл. 18, ал. 1, т. 3, 4, 5 и 6.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) В случаите по ал. 1 регистрацията се извършва по реда на чл. 18. За разглеждане на документите и вписване на допълнителната регистрация като туристически агент не се заплащат такси.

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Регистрацията се заличава със заповед на председателя на Държавната агенция по туризъм:

1. по искане на регистрираното лице;

2. при смърт на физическото лице - едноличен търговец, съответно при прекратяване на юридическото лице;

3. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) по мотивирано предложение на ЕКРТТА:
а) когато регистрацията е извършена въз основа на неистински документи или на документи с невярно съдържание;

б) когато туроператорът или туристическият агент бъде обявен в несъстоятелност или в ликвидация;

в) (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) при системни нарушения на изискванията по чл. 17, ал. 3, т. 2, 3 и 4 и чл. 24, ал. 1 и 4;

г) ако туроператорът не представи пред регистриращия орган сключен застрахователен договор по чл. 42, ал. 1;

д) ако туроператорът или туристическият агент при осъществяване на дейността си е издал документ с невярно съдържание, когато това е установено по съдебен ред;

е) (нова - ДВ, бр. 42 от 2007 г.) при повторно нарушение на изискванията по чл. 27, ал. 4;

ж) (нова - ДВ, бр. 42 от 2007 г.) при повторно нарушение на изискванията по чл. 30а;

з) (нова - ДВ, бр. 42 от 2007 г.) при повторно нарушение на изискванията по чл. 30б.

(2) Със заличаването на регистрацията удостоверението се обезсилва.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Заповедта на председателя на Държавната агенция по туризъм за заличаване на регистрацията подлежи на обжалване по реда на  Административнопроцесуалния кодекс.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) При заличаване на регистрацията председателят на Държавната агенция по туризъм предприема съответни действия за публично оповестяване на заличаването чрез средствата за масово осведомяване.
Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) (1) В регистъра по чл. 17, ал. 2 се вписват:
1. регистрационен номер;

2. вид на туристическата дейност/дейности;

3. фирма, седалище и адрес на управление на регистрираното лице;

4. адрес на мястото/местата на упражняване на дейността, телефон, факс, електронна поща;

5. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) единен идентификационен код;

6. име и ЕГН на лицата с право да представляват и управляват търговеца;

7. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) номер на заповедта на председателя на Държавната агенция по туризъм за регистрация и за заличаване на регистрацията;

8. номер и дата на сключения застрахователен договор по чл. 42, ал. 1, име на застрахователя и срок на валидност на застраховката;

9. наложени принудителни административни мерки и санкции по този закон.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) При промяна на вписаните обстоятелства по ал. 1 регистрираното лице уведомява председателя на Държавната агенция по туризъм за промяната в 30-дневен срок от настъпването й. Към уведомлението се прилагат документи, удостоверяващи промяната, и документ за платена такса за вписване на настъпили промени в обстоятелствата в Националния туристически регистър съгласно тарифата по чл. 18, ал. 10. При необходимост се издава ново удостоверение за регистрация.

Чл. 22. (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.)

Чл. 23. (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.)

Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) (1) При извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност на територията на страната туроператорът или туристическият агент сключва договори с регистрирани туроператори или туристически агенти, с лицензирани застрахователи и превозвачи, с екскурзоводи, аниматори, планински водачи, ски-учители, лица, предлагащи водни, летателни и други туристически услуги с повишен риск за потребителя, с професионална квалификация и опит, както и с лица, извършващи туристическа дейност в категоризирани туристически обекти.

(2) (В сила от 12.05.2004 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Изискванията към лицата по ал. 1 за професионална квалификация и опит се определят с наредба на Министерския съвет по предложение на председателя на Държавната агенция по туризъм.

(3) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) С наредбата по ал. 2 се урежда и възможността юридически лица с нестопанска цел - членове на международни организации, да извършват обучение на лицата по ал. 1 и да издават документи, които удостоверяват тяхната професионална квалификация и опит.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Туроператорът или туристическият агент сключва с туриста от името и за сметка на лицензиран застраховател задължителна застраховка "медицински разходи при болест и злополука на туриста" при пътувания извън страната.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) За сключването на застраховката по ал. 3 застрахователен агент по смисъла на Закона за застраховането може да бъде и юридическо лице.

Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) Туристическият ваучер се издава за вътрешен и изходящ туризъм само от регистриран туроператор.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) Туристическият ваучер може да се предоставя на туриста и от туристически агент само от името и за сметка на регистриран туроператор.

(3) Туристическият агент няма право да издава собствен туристически ваучер.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Туристическият ваучер се издава на туриста след сключване на договора по чл. 30, ал. 1.

(5) Туристическият ваучер се издава в не по-малко от три екземпляра и съдържа следните задължителни реквизити:
1. номер и дата на издаването на ваучера;

2. фирма на туроператора - издател на ваучера;

3. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) регистрационен номер на туроператора;

4. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) регистрационен номер за туристическа агентска дейност на лицето, представляващо туроператора;

5. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) име/имена на туриста/туристите;

6. списък на предплатените услуги, включени в туристическото пътуване;

7. дати за изпълнение на първата и последната услуга;

8. контрагенти по изпълнение на услугите;

9. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) срок и начин на плащане;

10. подпис на служителя и печат на издателя.

Чл. 26. В туристическите обекти за упражняване на туроператорска и туристическа агентска дейност се извършват само дейности, пряко или косвено свързани с предлагането на основни и допълнителни туристически услуги.

Раздел II.
Организирани групови и индивидуални туристически пътувания с обща цена
Чл. 27. (1) Разпоредбите на този раздел уреждат условията и реда за осъществяване на организирани групови и индивидуални туристически пътувания с обща цена (организирани пътувания).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) Организирани туристически пътувания с обща цена се формират от регистриран туроператор и се предлагат за продажба от него и/или чрез туристически агенти.

(3) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2007 г.) Организираните детски и ученически туристически пътувания с обща цена се формират от регистриран туроператор и се предлагат за продажба от него или чрез туристически агенти.

(4) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2007 г.) Организираните в системата на народната просвета детски и ученически туристически пътувания с обща цена се провеждат въз основа на сключен договор с директор на детска градина, училище или обслужващо звено по смисъла на Закона за народната просвета. Договорът се сключва след одобрение от началника на съответния регионален инспекторат по образованието.

Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) Предоставената от туроператора пряко или чрез туристически агент информация за организирани пътувания, тяхната цена и за всички други условия на договора трябва да бъде точна и пълна и не трябва да въвежда в заблуждение потребителя.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) Туроператорът пряко или чрез туристически агент предоставя на потребителя информация в писмена форма, която трябва да съдържа:
1. цената, обявена в левове, и начина на плащане;

2. (доп. - ДВ, бр. 42 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 80 от 2007 г., в сила от 05.10.2007 г.)

3. начална и крайна дата на пътуването;

4. начален, краен пункт и маршрут на пътуването;

5. местоположение, категория и вид на туристическия обект;

6. брой на нощувките, включени в туристическото пътуване;

7. брой и вид на храненията, включени в туристическото пътуване;

8. минимален брой участници, когато такъв е необходим за осъществяване на пътуването, и краен срок за уведомяване на потребителя, когато този брой не е набран;

9. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) общи данни за паспортния и визовия режим, както и информация за медицинските и здравните изисквания, свързани с пътуването;

10. (В сила от 01.01.2003 г.) наименование на застрахователната компания, с която е сключен договорът за застраховка по чл. 42.

(3) Информацията по ал. 1 трябва да бъде ясна, точна и четливо изписана.

(4) Туроператорът е обвързан с изложеното в информацията в писмена форма и не може да я променя освен в случаите, когато:
1. изрично е предвидена възможност за извършване на промени в нея и потребителят е уведомен за тях преди сключването на договора;

2. промените са направени впоследствие по споразумение между страните.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Туроператорът пряко или чрез туристически агент е длъжен да предостави преди сключването на договора на потребителя писмено или по друг подходящ начин информация за паспортния и визовия режим и сроковете за получаване на необходимите документи, както и информация за медицинските и здравните изисквания, свързани с пътуването и престоя.

Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) Туроператорът пряко или чрез туристическия агент трябва да предостави в писмена форма на потребителя всички условия на договора преди неговото сключване.

(2) Задължението за предоставяне на информация по ал. 1 и по чл. 28, ал. 5 не се прилага при извършване на резервации и сключване на договор за организирано пътуване в последния момент.
Чл. 30. (1) С договора за организирано пътуване туроператорът се задължава да предостави туристическо пътуване с обща цена на потребителя срещу заплащане на определена цена.

(2) Договорът за организирано пътуване се сключва в писмена форма и екземпляр от него се предоставя на потребителя.

(3) Договорът трябва да съдържа:
1. дата и място на сключването;

2. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) фирма, седалище, адрес на управление, регистрационен номер на туроператора и/или туристическия агент, както и име, адрес, ЕГН, данни от личния документ на потребителя;

3. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2007 г., в сила от 05.10.2007 г.) фирма, седалище, адрес на управление, номер на лиценза на превозвача, използвани транспортни средства, година на производство, номер и срок на валидност на знака за първоначален технически преглед или на контролния талон към знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на превозното средство, дата и час на тръгване и връщане от началния и крайния пункт и маршрута на пътуването, времето на пристигане и продължителността на престоя;

4. местоположение, вид на туристическите обекти, тяхната категория и брой нощувки, когато пътуването включва нощувка;

5. вид и категория на заведенията за хранене и развлечения, брой и вид на храненията, включени в туристическото пътуване;

6. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) посещения, пътувания, трансфери и други услуги, включени в общата цена;

7. специални изисквания на потребителя, предявени от него преди сключването на договора, за които е постигнато съгласие от страните по договора;

8. обща цена, обявена в левове, на всички услуги, включени в договора, други плащания, невключени в цената, срок и начин на плащане;

9. възможност за промяна на цената, реда и начина, по който тя да се преизчислява в случаите по чл. 34, ал. 1;

10. краен срок, в който потребителят има право да се откаже от договора, без да дължи неустойка и обезщетение, както и срок, в който потребителят трябва да уведоми туроператора или туристическия агент, че преотстъпва своето пътуване на трето лице;

11. размер на неустойката, която потребителят дължи на туроператора при отказ от договора след срока по т. 10;

12. минимален брой участници, ако такъв е необходим за осъществяване на пътуването, и краен срок за уведомяване на потребителя, когато този брой не е набран и пътуването може да бъде отменено;

13. задължение за уведомяване на потребителя за правата му по чл. 35, ал. 1;

14. изисквания за формата, начините и сроковете, при които потребителят има право да предяви рекламация в случаите на неизпълнение или неточно изпълнение на договора;

15. (В сила от 01.01.2003 г.) фирма и адрес на застрахователя, с който туроператорът е сключил застрахователния договор по чл. 42.

(4) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2007 г.) Когато предмет на договора е организирано детско и ученическо туристическо пътуване с обща цена, броят на нощувките се определя в съответствие с чл. 30б.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 42 от 2007 г.) Туроператорът не може да се позовава на липсата на реквизит на договора.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 42 от 2007 г.) Договорът съдържа информация за съществените елементи на сключената задължителна застраховка "медицински разходи при болест и злополука на туриста" за пътувания извън страната.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 42 от 2007 г.) Туроператорът пряко или чрез туристическия агент предоставя на потребителя оригинал на застрахователната полица по застраховка "медицински разходи при болест и злополука на туриста" преди началото на пътуването.

Чл. 30а. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2007 г.) С договора за организирано детско и ученическо туристическо пътуване с обща цена туроператорът и превозвачът се задължават да предприемат пътувания само през светлата част на денонощието.

Чл. 30б. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2007 г.) В случай че организираното детско и ученическо туристическо пътуване с обща цена се извършва с автобусен превоз, на децата и учениците се осигурява не по-малко от 8 часа нощувка на денонощие в категоризиран туристически обект.

Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.06.2006 г.) Договорът за организирано пътуване не може да съдържа неравноправни клаузи по смисъла на чл. 143 от Закона за защита на потребителите.

Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) Туроператорът пряко или чрез туристическия агент е длъжен да предостави на потребителя в писмена форма след сключването на договора, но не по-късно от 7 работни дни преди началото на пътуването информация за:
1. името или фирмата, адреса и телефонния номер на свой представител в посещаваното място, а при липса на представител - данни за установяване на контакт с организациите в посещаваното място, които могат да окажат съдействие на потребителя при възникване на затруднение; когато няма такава организация, на потребителя се предоставя телефонен или факс-номер за връзка с туроператора или туристическия агент;

2. времето и местата на междинните спирания и връзки;

3. вида и категорията на използваните транспортни средства и вида на мястото, което потребителят ще заеме в транспортното средство;

4. застраховките, свързани с изпълнението на договора;

5. възможността за сключване на застрахователен договор за покриване на разходите в случай на отказ от пътуване от страна на потребителя и на разходите за съдействие, включително при репатриране, както и за случаите на злополука, болест или смърт.

(2) Когато периодът между сключването на договора и началната дата на пътуването е по-кратък от 7 работни дни, информацията по ал. 1 се предоставя при сключването на договора.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) При пътуване в чужбина на малолетни или непълнолетни лица туроператорът пряко или чрез туристическия агент в срока по ал. 1 предоставя на родителя, настойника или попечителя информация, даваща възможност за пряк контакт с малолетния/непълнолетния или отговарящото за него лице на мястото на пребиваването му.

Чл. 33. Информацията по чл. 28, ал. 1 и чл. 32, ал. 1 трябва да се предоставя и на български език.

Чл. 34. (1) Цената на организираното пътуване не може да се променя освен в случаите, когато това е предвидено изрично в договора и при условие, че договорът определя начина на изчисляване на промяната в цената и изменението се дължи единствено на промяна във:
1. стойността на транспортните разходи, в това число на горивото;

2. размера на такси, свързани с ползвани услуги по договора, като летищни, пристанищни и други такси;

3. обменния валутен курс, относим към договора, в периода между сключването му и датата на отпътуването.

(2) Цената не може да се увеличава 20 дни преди началната дата на пътуването.

(3) Увеличението на цената трябва да бъде икономически обосновано и да съответства на изменените разходи.

Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) Когато туроператорът направи значителна промяна в някоя от съществените клаузи на договора, туроператорът пряко или чрез туристическия агент е длъжен да уведоми незабавно потребителя, който може:
1. да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение върху цената, или

2. да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение.
(2) Промяна в цената с повече от 5 на сто се счита за значителна промяна на договора.

(3) Потребителят уведомява за решението си туроператора или туристическия агент в 3-дневен срок от получаване на уведомлението, но не по-късно от началната дата на пътуването.

(4) Когато потребителят се откаже от договора съгласно ал. 1, т. 2, той има право да избира една от следните възможности:
1. да му бъде предложено друго пътуване от същото или по-високо качество, когато туроператорът или туристическият агент е в състояние да му предложи такова, или

2. да му бъде предложено туристическо пътуване с обща цена от по-ниско качество, като в този случай туроператорът или туристическият агент е длъжен да възстанови на потребителя разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване, или

3. да му бъдат възстановени платените от него суми по договора в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за отказ по ал. 3.

(5) Независимо от случаите по ал. 1, 3 и 4 потребителят има право да предяви иск за обезщетение за всички имуществени и неимуществени вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на договора.

Чл. 36. (1) Когато туроператорът отмени организираното пътуване преди неговото започване по причина, която не се дължи на потребителя, последният има правата по чл. 35, ал. 4; в тези случаи потребителят има и правата по чл. 35, ал. 5, освен:
1. когато не е набран необходимият минимален брой участници за осъществяване на организирано пътуване и за което потребителят е уведомен писмено в сроковете, определени в договора, или

2. ако отмяната на пътуването се дължи на непреодолима сила.

(2) Дублирането на резервации не се счита за непреодолима сила.

Чл. 37. (1) Потребителят може да прехвърли правата и задълженията си по договора на трето лице, което отговаря на всички изисквания за осъществяване на пътуването, като предварително уведоми за това туроператора или туристическия агент в срок, определен в договора.

(2) Потребителят, който прехвърля своите права и задължения, и лицето, на което се прехвърля пътуването, са солидарно отговорни пред туроператора или туристическия агент за заплащане на общата цена по договора и на разходите, свързани с прехвърлянето.

Чл. 38. (1) Потребителят уведомява незабавно доставчика на услугите и туроператора или туристическия агент за всяко неточно изпълнение на договора, установено от него по време на пътуването и престоя. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга подходяща форма, включително и чрез телефакс, електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.

(2) Доставчикът на услугите и туроператорът, туристическият агент или техният местен представител са длъжни в най-кратък срок от подаване на рекламацията да предприемат необходимите мерки за удовлетворяване на потребителя.

Чл. 39. (1) Туроператорът носи отговорност за всяко неизпълнение на своите задължения по договора независимо от това, дали тези задължения следва да бъдат изпълнени от него или от негови контрагенти.

(2) Туроператорът може да предяви иск срещу своите контрагенти при неизпълнение на задълженията по сключения между тях договор.

(3) Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на:
1. потребителя;

2. действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;

3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

(4) В случаите по ал. 3, т. 2 и 3 туроператорът е длъжен да окаже незабавно съдействие на потребителя.

Чл. 40. (1) В договора за организирано пътуване може да се уговори горна граница на отговорността на туроператора за вреди, причинени на потребителя вследствие на неизпълнение или неточно изпълнение на договора. Горната граница на отговорността на туроператора, уговорена между страните, не може да надхвърля трикратния размер на цената на пътуването.

(2) Когато отговорността на контрагентите на туроператора за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите по договора, е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани в "Държавен вестник" и влезли в сила за Република България, договорът за организирано пътуване може да предвиди ограничаване на отговорността на туроператора в съответствие с разпоредбите на тези договори.

(3) Разпоредбите по ал. 1 и 2 не се прилагат в случаите на телесна повреда.

(4) Извън случаите по ал. 1 и 2 в договора за организирано пътуване не могат да се включват клаузи, които освобождават туроператора от отговорността му по чл. 39, ал. 1.

Чл. 41. (1) Когато по време на пътуването не се изпълни значителна част от услугите по договора или туроператорът установи, че няма да е в състояние да изпълни значителна част от тези услуги, той е длъжен да предприеме всички подходящи мерки за продължаване на пътуването, без това да е свързано с допълнителни разходи за потребителя и да го обезщети при наличието на разлика между уговорените и действително предоставените услуги.

(2) В случай че туроператорът не предприеме подходящи мерки за продължаване на пътуването, потребителят може да предяви иск за обезщетение на направените от него допълнителни разходи.

(3) Когато не е възможно да се вземат подходящи мерки по ал. 1 или те не се приемат от потребителя поради основателна причина, туроператорът е длъжен:
1. да осигури транспорт до началния пункт на пътуването или до друго договорено място, без това да е свързано с допълнителни разходи за потребителя, и

2. да обезщети потребителя за нанесените вреди.

Чл. 42. (1) (В сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) Туроператорът ежегодно сключва договор за застраховка, покриваща отговорността му за причинени вреди вследствие неразплащане със своите контрагенти, включително и при неплатежоспособност и несъстоятелност, като застраховката трябва да покрива:
1. възстановяване на платените от потребителя суми по договора преди започване на пътуването;

2. заплащане на разликата в случаите, когато по време на пътуването са предоставени само част от услугите, уговорени в договора;

3. разходите, свързани с връщането на потребителя до началния пункт на пътуването.

(2) (В сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) Когато туроператорът пряко или чрез туристическия агент не представи на потребителя договора за застраховката по ал. 1, потребителят има право да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение.

(3) (В сила от 01.01.2003 г.) Отказът на потребителя по ал. 2 трябва да е направен писмено пред туроператора или туристическия агент преди началото на пътуването.

(4) (В сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Договорът за застраховка се сключва за срок една година и се подновява или се сключва нов договор не по-късно от 30 дни преди датата на изтичането му. Туроператорът представя на председателя на Държавната агенция по туризъм копие от договора за застраховка в 14-дневен срок от сключването или подновяването му за вписване в регистъра по чл. 17, ал. 2.

(5) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) При първоначална регистрация регистрираните туроператори са длъжни да представят копие от сключения договор за застраховка в 7-дневен срок от уведомяване за издаденото удостоверение за регистрация.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) Условията и редът за сключване на застрахователния договор по ал. 1 се определят с акт на Министерския съвет, който регламентира и застрахователното покритие, лимитите на отговорност, начина на определяне на застрахователната премия и други.

Чл. 43. Разпоредбите на този раздел се прилагат и в случаите, когато за отделни туристически услуги, включени в организираното пътуване на потребителя, се издава отделен документ за плащане.

Раздел III.
Хотелиерство и ресторантьорство

Чл. 44. (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.)

Чл. 45. (1) (Предишен текст на чл. 45 - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Хотелиерство или ресторантьорство се извършва от лице, което:
1. е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност;

2. (отм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.)

3. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) не е в производство по ликвидация или несъстоятелност.

(2) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Лицата, извършващи хотелиерство или ресторантьорство, и категоризираните туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3 и 10 се вписват в Националния туристически регистър по чл. 58.

Чл. 46. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Лицето, предоставящо туристически услуги в туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3 и 10, е длъжно:
1. да предоставя туристически услуги, отговарящи на изискванията за определената категория на обекта;

2. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) да предоставя туристически услуги в категоризиран туристически обект или в обект, на който е издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризиране;

3. да спазва българското законодателство, уреждащо престоя на туристи на територията на Република България;

4. да постави в близост до входа на туристическия обект табелата по чл. 55, ал. 1 и следната информация:
а) фирмата и седалището на търговеца;

б) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) работното време на туристическия обект - за заведенията за хранене и развлечения;

в) името и фамилията на лицето, управител на обекта.

Чл. 46а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Лицето, предоставящо туристически услуги в туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 5 и 6, е длъжно да:
1. предоставя туристически услуги, отговарящи на изискванията за определената категория на обекта;

2. предоставя туристически услуги в категоризиран туристически обект или в обект, на който е издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризиране.