Български | English
Търсене  съкратено: | детайлно:
Абонирай се за
Бюлетин
Cледвай ни във
Facebook
Cледвай ни в
Twitter
RSS Feed Генератор
Избор на категории за RSS

времето 23.04.18

 
     
 
22.7°   24°   24.5°   30.9°
 
София   Пловдив   Варна   Бургас
 
начало     Закон за туризма, 3-та част
Закон за туризма, 3-та част
Чл. 47. (1) Лицата, осъществяващи хотелиерство, са длъжни:
1. да обявяват цените на нощувките и на другите предлагани от тях услуги чрез ценоразпис, поставен на видно за потребителите място в близост до рецепцията и във всяка стая;

2. да обявяват цените така, че те да бъдат лесно разбираеми, да са четливо изписани и да не въвеждат потребителите в заблуждение;

3. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) да обявяват цените задължително и в левове при спазване изискванията на чл. 3а, ал. 2 и 3.

(2) Лицата, осъществяващи ресторантьорство в заведения за хранене и развлечения, са длъжни да съставят ценоразписи: лист-меню за кухненската и сладкарската продукция и карт-меню за алкохолни и безалкохолни напитки със съответните продажни цени и грамажи.

(3) Лист-менюто и карт-менюто трябва да бъдат предоставени на всеки потребител преди поръчката и при представяне на сметката.

(4) Лист-менюто и карт-менюто задължително се изписват и на български език.

(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Обявените цени в лист-менюто и в карт-менюто са с еднакъв размер за всички туристи, определен при спазване изискванията на чл. 3а, ал. 2 и 3.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) За всяка продажба на туристическа услуга задължително се издава документ за продажба, който съдържа най-малко данни за датата на продажбата, вида на услугата и цената.

Чл. 48. Лицата, извършващи хотелиерство и/или ресторантьорство, сключват договори само с туроператори, туристически агенти, хотелиери или ресторантьори, удостоверили правото си да извършват съответния вид туристическа дейност.

Чл. 49. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни да водят регистър на настанените туристи и за реализираните от тях нощувки, включително по гражданство на туриста.

(2) Регистърът се заверява ежемесечно от кмета на съответната община или от оправомощено от него длъжностно лице.

(3) Лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни ежемесечно да подават информация за реализираните нощувки в съответната община.

(4) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) Лицата по ал. 1 са длъжни да внесат приходите от туристическата такса в бюджетната сметка на общините до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който е събрана.

Раздел IV.
Категоризиране на туристическите обекти (Нов - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.)
Чл. 50. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) На категоризиране по този закон подлежат туристическите обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3, 5, 6 и 10 независимо от формата на собственост и начина на стопанисване.

(2) Не подлежат на категоризиране по този закон заведения за хранене и развлечения, разположени в учебни и лечебни заведения, ведомства и предприятия, предназначени за ползване само от лица, числящи се към тях, както и бюфети, павилиони, каравани, баничарници и мекичарници с капацитет до 12 места за сядане.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Лицето, което извършва или ще извършва хотелиерство или ресторантьорство, или упълномощено от него лице подава заявление за категоризиране или за промяна на категорията на туристически обект по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3, към което прилага:
1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето - оригинал или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност;

2. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) удостоверение, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност - оригинал или нотариално заверено копие;

3. справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта по образец, посочен в наредбата по чл. 55, ал. 3;

4. копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект;

5. формуляр за определяне на категорията по образец, посочен в наредбата по чл. 55, ал. 3;

6. копия от документите за собственост на обекта;

7. документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация;

8. копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

9. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) нотариално заверено пълномощно - оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

10. документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4.

(4) На лицето по ал. 3, което ще извършва хотелиерство или ресторантьорство, се издава временно удостоверение за открита процедура по категоризиране, валидно за сроковете, посочени в чл. 52, ал. 3, което се поставя на видно място в обекта.

(5) Категорията на туристическия обект по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3 се определя на база съответствие с минималните задължителни изисквания за изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване, предлагани услуги и професионална и езикова квалификация на персонала, посочени в наредбата по чл. 55, ал. 3.

(6) Категорията на туристическите обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3 е безсрочна.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., отм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.)

Чл. 50а. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) За определяне категория на туристически обект по чл. 3, ал. 3, т. 5, 6 и 10 може да кандидатства лице, което:
1. е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност;

2. не е в производство по ликвидация или несъстоятелност.

Чл. 50б. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Лицето, което ще предоставя туристически услуги на територията на плажа и е негов собственик или са му предоставени права за ползване върху плажа, или упълномощено от него лице подава заявление за категоризиране или за промяна на категорията на туристическия обект, към което прилага:
1. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето - оригинал или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност;

2. удостоверение, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност - оригинал или нотариално заверено копие;

3. формуляр за определяне на категорията по образец, посочен в наредбата по чл. 51, ал. 5;

4. свидетелство за съдимост на лицето, което ще осъществява функции по управление на дейностите в обекта;

5. копие от документа за собственост на плажа, съответно от договора за концесия, за наем или от друг договор, от който е видно, че на лицето са му предоставени права за ползване върху плажа;

6. заключение от органите на държавния здравен контрол, че качеството на водата за къпане и зоната за къпане, прилежаща към плажа, отговарят на нормативната уредба, издадено не по-рано от 30 дни от датата на подаване на заявлението;

7. схема на границите на плажа, скица на плажа или друг документ, от който е видно точното местонахождение на плажа, издадени от съответния компетентен орган;

8. нотариално заверено пълномощно - оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

9. документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4.

(2) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) На лицето по ал. 1 се издава временно удостоверение за открита процедура по категоризиране, валидно за срока, посочен в чл. 52, ал. 3, т. 2, което се поставя на видно място в обекта.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Категория на плаж се определя на база съответствие с минималните задължителни изисквания за обезопасеност, информационна обезпеченост, спазване на здравните изисквания и предлагани туристически услуги, посочени в наредбата по чл. 51, ал. 5.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Категорията на плажа е безсрочна.

Чл. 50в. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Лицето, което ще предоставя туристически услуги на територията на ски-писта и което е собственик на прилежащото към туристическия обект съоръжение или са му предоставени права за ползване върху прилежащото съоръжение, или упълномощено от него лице подава заявление за категоризиране на туристическия обект, към което прилага:
1. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето - оригинал или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност;

2. удостоверение, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност - оригинал или нотариално заверено копие;

3. формуляр за определяне на категорията по образец, посочен в наредбата по чл. 51, ал. 7;

4. копия от документите за собственост на съоръженията, прилежащи към туристическия обект, или съответно от договор за наем или от друг договор, от който е видно, че на лицето са му предоставени права за ползване върху съоръженията;

5. документ, удостоверяващ въвеждането на прилежащите към туристическия обект съоръжения в експлоатация;

6. скица на ски-пистата с посочено наименование на пистата в мащаб 1:5000;

7. обзорна карта с местонахождение на пистата;

8. решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за одобряване на инвестиционното предложение или решение да не се извършва ОВОС, издадени в случаите и по реда на Закона за опазване на околната среда, или писмено съгласие по реда на Закона за защитените територии;

9. нотариално заверено пълномощно - оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

10. документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4.

(2) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) На лицето по ал. 1 се издава временно удостоверение за открита процедура по категоризиране, валидно за срока, посочен в чл. 52, ал. 3, т. 2, което се поставя на видно място в обекта.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Категория на ски-писта се определя на база съответствие с минималните задължителни изисквания за обезопасеност, информационна обезпеченост, сложност на ски-пистата и достъп до планинския участък и предоставяни туристически услуги, посочени в наредбата по чл. 51, ал. 7.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Категорията на ски-писта е безсрочна.

Чл. 50г. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) (1) Лицето, което извършва или ще извършва хотелиерство или ресторантьорство в туристически обект по чл. 3, ал. 3, т. 10, или упълномощено от него лице подава заявление за категоризиране или за промяна на категорията на туристическия обект, към което прилага:
1. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето - оригинал или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност;

2. удостоверение, че лицето не е в процедура по ликвидация или несъстоятелност - оригинал или нотариално заверено копие;

3. формуляр за определяне на категорията по образец, посочен в наредбата по чл. 51, ал. 9;

4. копия от документите за собственост на обекта или удостоверение от публичния регистър на спортните обекти и обектите за социален туризъм по чл. 48а от Закона за физическото възпитание и спорта;

5. копие от договор за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

6. нотариално заверено пълномощно - оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

7. документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4.

(2) На лицето по ал. 1 се издава временно удостоверение за открита процедура по категоризиране, валидно за срока, посочен в чл. 52, ал. 3, т. 2, което се поставя на видно място в обекта.

(3) Категорията на туристическите хижи и на заведенията за хранене, прилежащи към туристическите хижи, се определя на базата на съответствие с минималните задължителни изисквания за изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване и предлагани туристически услуги, посочени в наредбата по чл. 51, ал. 9.

(4) Категорията на туристическите хижи и на заведенията за хранене, прилежащи към туристическите хижи, е безсрочна.

Чл. 51. (1) Средствата за подслон и местата за настаняване, както и заведенията за хранене и развлечения се категоризират в следните категории: "една звезда", "две звезди", "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Видовете средства за подслон, местата за настаняване, заведения за хранене и развлечения, и техните характеристики се определят в наредбата по чл. 55, ал. 3.

(3) Заведенията за хранене и развлечения, прилежащи към средствата за подслон и местата за настаняване, могат да получат категория, различна от тази на средството за подслон или мястото за настаняване, като разликата между тях е не повече от една звезда.

(4) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) Плажовете се категоризират в следните категории: "А", "В" и "С".

(5) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 12.05.2004 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Категоризирането на плажовете се урежда с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на председателя на Държавната агенция по туризъм съвместно с министъра на регионалното развитие и благоустройството, председателя на Държавната агенция за младежта и спорта, министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването.

(6) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Ски-пистите се категоризират в следните категории: "Зелена", "Синя", "Червена" и "Черна".

(7) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 12.05.2004 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Категоризирането на ски-пистите се урежда с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на председателя на Държавната агенция по туризъм съвместно с министъра на регионалното развитие и благоустройството, председателя на Държавната агенция за младежта и спорта, министъра на околната среда и водите и министъра на земеделието и горите.

(8) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Туристическите хижи и заведенията за хранене, прилежащи към туристическите хижи, се категоризират в следните категории: "един еделвайс", "два еделвайса" и "три еделвайса".

(9) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Категоризирането на туристическите хижи и заведенията за хранене, прилежащи към туристическите хижи, се урежда с наредба, приета от управителния съвет на Българския туристически съюз и утвърдена от председателя на Държавната агенция по туризъм.

Чл. 52. (1) Кметът на общината по предложение на общинската експертна комисия по категоризиране определя категория на:
1. средствата за подслон - категория "една звезда", и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;

2. семейните хотели, пансионите, къщите и самостоятелните стаи, както и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения - категория "една звезда", "две звезди" и "три звезди";

3. другите места за настаняване - категория "една звезда", "две звезди", и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;

4. самостоятелните заведения за хранене и развлечения - категория "една звезда" и "две звезди".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Председателят на Държавната агенция по туризъм по предложение на ЕККТО определя категория на:
1. средствата за подслон - категория "две звезди", "три звезди", "четири звезди" и "пет звезди", и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;

2. местата за настаняване, с изключение на семейни хотели, пансиони, къщи и самостоятелни стаи - категория "три звезди", "четири звезди" и "пет звезди", и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;

3. самостоятелните заведения за хранене и развлечения - категория "три звезди", "четири звезди" и "пет звезди";

4. (нова - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) плажовете - категория "А", "В" и "С";

5. (нова - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) ски-пистите - категория "Зелена", "Синя", "Червена" и "Черна";

6. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) туристическите хижи и заведенията за хранене, прилежащи към туристически хижи - "един еделвайс", "два еделвайса" и "три еделвайса".

(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Определянето на категорията на туристически обект по ал. 1 и 2 се извършва:
1. за обектите по ал. 1 - в срок до два месеца от датата на откриване на процедура за категоризиране със заповед на кмета на съответната община;

2. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) за обектите по ал. 2 - в срок до три месеца от датата на откриване на процедура за категоризиране със заповед на председателя на Държавната агенция по туризъм.

Чл. 53. (1) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Категория на туристически обект по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3 и 10 се прекратява:
1. (отм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.)

2. по искане на собственика на туристическия обект;

3. при промяна на вида на туристическия обект;

4. при реконструкция или разширение на туристическия обект;

5. при повторно нарушение на изискванията на чл. 46, т. 1;

6. ако в шестмесечен срок лицето, подало заявление за категоризиране, не се яви за получаване на категорийната символика;

7. (нова - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) при неизпълнение на задълженията по чл. 49, ал. 1, 3 и 4.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) След прекратяване категорията на туристически обект по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3 и 10 нова категория на обекта се определя по реда на наредбата по чл. 55, ал. 3, съответно по чл. 51, ал. 9.

(3) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) Категория на плаж и на ски-писта се прекратява:
1. по искане на лицето, което е собственик на туристическия обект или на което са предоставени права за ползване върху плажа, съответно по искане на лицето, което е собственик на прилежащото към туристическия обект съоръжение или на което са предоставени права за ползване върху прилежащото към ски-пистата съоръжение;

2. при обявяване в ликвидация или несъстоятелност на лицето по чл. 50б, ал. 1 или по чл. 50в, ал. 1;

3. при системни нарушения на изискванията, посочени в наредбите по чл. 51, ал. 5 и 7.

(4) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) При прекратяване категорията на туристически обект председателят на Държавната агенция по туризъм предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване.

(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Когато лицето, предоставящо туристически услуги в туристически обект по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3, 5, 6 и 10, иска категорията на обекта да бъде променена, то предприема съответно действията по чл. 50, ал. 3, чл. 50б, ал. 1, чл. 50в, ал. 1 или чл. 50г, ал. 1.

Чл. 54. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Категоризиращият орган отказва определянето на категория при неизпълнение на изискванията за съответния вид туристически обект, определени съответно в наредбите по чл. 51, ал. 5, 7 и 9 и в наредбата по чл. 55, ал. 3.

(2) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Категоризиращият орган определя категория, различна от заявената, при неизпълнение на изискванията за съответната категория на туристическия обект, определени в наредбата по чл. 55, ал. 3, съответно по чл. 51, ал. 9.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Заповедта на категоризиращия орган, с която се отказва определянето на категория или се определя категория, различна от заявената, може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 55. (1) На категоризираните туристически обекти се издава категорийна символика в зависимост от техния вид, включваща удостоверение и табела, които се поставят на видно място в обекта.

(2) Надписите за вида, наименованието и категорията на туристическите обекти не трябва да въвеждат в заблуждение туриста.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., сила от 12.05.2004 г.) Условията и редът за определяне на категорията на туристическия обект по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3, отказът за определяне, прекратяване и промяна на категорията се уреждат в наредба, приета от Министерския съвет.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) За категоризирането на туристически обекти се заплащат такси в размери и по начин, определени с тарифа, приета от Министерския съвет.

Чл. 56. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) При промяна на собствеността върху категоризиран обект, лицето, придобило собствеността, подава заявление до категоризиращия орган за отразяване на променените обстоятелства в Националния туристически регистър.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) При промяна на наемателя на категоризиран обект, наемателят подава заявление до категоризиращия орган за отразяване на променените обстоятелства в Националния туристически регистър.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) В случаите по ал. 1 и 2 определената категория на туристическия обект се запазва.

Раздел V.
Единна система за туристическа информация (Предишен раздел IV - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.)
Чл. 57. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Председателят на Държавната агенция по туризъм и председателят на Националния статистически институт разработват единна система за туристическа информация, която включва Националния туристически регистър и статистическите данни за туризма в съответствие с изискванията на статистическата служба на Европейския съюз - ЕВРОСТАТ, и на Световната организация по туризъм.

Чл. 58. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Създава се Национален туристически регистър в Държавната агенция по туризъм, който съдържа информация за:
1. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) регистрираните туроператори и туристически агенти;

2. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) категоризираните туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 5 и 6;

3. категоризираните средства за подслон, места за настаняване, заведения за хранене и развлечения и лицата, упражняващи дейност хотелиерство и ресторантьорство в тях;

4. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) категоризираните туристически хижи и заведения за хранене, прилежащи към туристически хижи, и лицата, упражняващи дейност хотелиерство и ресторантьорство в тях;

5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) туристическите сдружения;

6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) туристическите информационни центрове или бюра.

Чл. 59. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Вписванията в регистъра се правят от председателя на Държавната агенция по туризъм или от оправомощено от него длъжностно лице служебно или след постъпило заявление за отразяване на промени във вписаните обстоятелства.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Лицата, за които е настъпила промяна в обстоятелствата, вписани в регистъра по чл. 58, са длъжни да заявят писмено в Държавната агенция по туризъм или в съответната община промяната в едномесечен срок от нейното настъпване.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.06.2006 г.) За изграждане и попълване на регистъра се набират данни от Комисията за защита на потребителите, други държавни органи, общините на територията на Република България и от представителите на туристическите сдружения.

(4) В Националния туристически регистър се водят всички изменения на вписаните обстоятелства.

(5) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Национално представените туристически сдружения могат да съдействат на председателя на Държавната агенция по туризъм при извършване на проверки относно вписаните в регистъра обстоятелства.

Чл. 60. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Кметовете на общините се задължават да водят регистър по реда на наредбата по чл. 63 на всички категоризирани от тях на територията на общината туристически обекти и да предоставят информация относно вписванията по този регистър в Държавната агенция по туризъм в 30-дневен срок от датата на заповедта за определената категория на туристическия обект.

(2) Регистрите по ал. 1 са неразделна част от Националния туристически регистър.

Чл. 61. (1) В регистъра се вписват следните данни и обстоятелства:
1. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) за регистрираните лица:
а) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) номер на удостоверението за регистрация;

б) вид на туристическата дейност;

в) фирма, седалище и адрес на управление;

г) адрес на мястото/местата на упражняване на дейността, телефон, факс, електронна поща;

д) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., в сила от 12.08.2005 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) единен идентификационен код;

е) име и ЕГН на лицата с право да представляват и/или управляват търговеца;

ж) (отм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.)

з) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) номер на заповедта на председателя на Държавната агенция по туризъм за регистрация, отказ или заличаване на регистрацията, съответно обезсилване на удостоверението за регистрация;

и) (В сила от 01.01.2003 г.) номер и дата на сключения застрахователен договор по чл. 42, име на застрахователя и срок на валидност на застраховката;

к) наложените принудителни административни мерки и санкции по този закон;

2. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) за категоризираните туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3 и 10:
а) номер на удостоверението;

б) вид на обекта;

в) наименование на обекта;

г) адрес на обекта, телефон, факс;

д) категория на обекта;

е) капацитет на обекта;

ж) фирма/име, седалище/местожителство и постоянен адрес на собственика на обекта;

з) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., в сила от 12.08.2005 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) единен идентификационен код или ЕГН на собственика;

и) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., в сила от 12.08.2005 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) наименование, седалище и адрес на управление, единен идентификационен код на лицето, извършващо хотелиерство или ресторантьорство в обекта, телефон, факс, електронна поща;

к) срок на валидност на категорията;

л) входящ номер на заявлението за определяне на категория;

м) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) номер на заповедта на категоризиращия орган за определяне на категорията, за отказ понижаване или прекратяване на категорията;

н) наложените принудителни административни мерки и санкции по този закон;

3. (нова - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) за категоризираните плажове и ски-писти:
а) номер на удостоверението;

б) вид на обекта;

в) наименование на обекта;

г) категория на обекта;

д) фирма (име, седалище), местожителство и постоянен адрес на собственика на плажа или на лицето, на което са му предоставени права за ползване върху плажа, съответно на собственика на прилежащото към ски-пистата съоръжение или на лицето, на което са му предоставени права за ползване върху прилежащото към ски-пистата съоръжение;

е) (изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) единен идентификационен код или ЕГН на собственика на плажа или на лицето, на което са му предоставени права за ползване върху плажа, съответно на собственика на прилежащото към ски-пистата съоръжение или на лицето, на което са му предоставени права за ползване върху прилежащото към ски-пистата съоръжение;

ж) (изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) номер на заповедта на председателя на Държавната агенция по туризъм за определяне на категорията, за отказ или прекратяване на категорията;

з) наложените принудителни административни мерки и санкции по този закон;

4. (предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) за туристическите сдружения:
а) наименование, седалище и адрес на сдружението;

б) вид на сдружението;

в) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) съд, номер на делото, партида, регистър, том и страница по съдебната регистрация на дружеството, код по БУЛСТАТ, регистрационен номер в регистъра към Министерството на правосъдието, ако сдружението извършва общественополезна дейност;

г) трите имена, ЕГН и постоянен адрес, телефон, факс, електронна поща на представителя;

д) трите имена на членовете на управителния съвет, постоянен адрес, телефон, факс, електронна поща;

е) брой на членуващите в сдружението организации и лица;

ж) адрес, телефон, факс, електронна поща на туристическия информационен център или бюро;

з) данни за националната представителност на сдружението.

(2) Информацията в регистъра е публична в частта й относно:
1. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) наименование на лицето, седалище, адрес на упражняване на дейността и телефон, вид и номер на издаденото удостоверение за регистрация;

2. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) определената категория, срока на валидност, наименование, адрес и телефон, вид и капацитет на туристическия обект по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3 и 10 и лицето, извършващо туристическа дейност в категоризирания обект;

3. (нова - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) определената категория, наименование, вид на туристическия обект по чл. 3, ал. 3, т. 5 и 6 и лицето, което е собственик на плажа или са му предоставени права за ползване върху него, съответно е собственик на прилежащото към ски-пистата съоръжение или са му предоставени права за ползване върху прилежащото към ски-пистата съоръжение;

4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) наименование, вид, адрес и телефон на сдружението и неговия представител, адрес и телефон на туристическите информационни центрове или бюра.

(3) Всеки може да иска справки за вписани в регистъра обстоятелства от публичната информация по ал. 2.

Чл. 62. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Председателят на Държавната агенция по туризъм или оправомощено от него длъжностно лице изисква оперативна статистическа информация за аналитични и прогнозни цели в туризма от лицата, регистрирани за извършване на туристически дейности, от лицата, упражняващи дейност в категоризирани туристически обекти, от държавните и общинските органи и туристическите сдружения, която те са длъжни да предоставят.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) При поискване от страна на лицата по ал. 1 председателят на Държавната агенция по туризъм или оправомощено от него длъжностно лице е длъжно да им предостави аналитична туристическа информация.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Министерството на вътрешните работи предоставя ежемесечно на Държавната агенция по туризъм гранична статистика за влизанията на чуждестранни граждани в Република България и за пътуванията на български граждани с цел туризъм в чужбина.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г.) Събирането на статистическата информация от страна на Главна дирекция "Гранична полиция" се извършва по служебен път, без да се изисква от преминаващите българската граница лица да попълват други документи или формуляри освен тези, свързани с митническия контрол.

Чл. 63. (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Министерският съвет приема наредба за организацията на Единната система за туристическа информация по предложение на председателя на Държавната агенция по туризъм.