Български | English
Търсене  съкратено: | детайлно:
Абонирай се за
Бюлетин
Cледвай ни във
Facebook
Cледвай ни в
Twitter
RSS Feed Генератор
Избор на категории за RSS

времето 23.04.18

 
     
 
22.7°   24°   24.5°   30.9°
 
София   Пловдив   Варна   Бургас
 
начало     Закон за туризма, 4-та част
Закон за туризма, 4-та част
Глава пета.
КОНТРОЛ
Чл. 64. (1) Контролът по спазването на закона и по издадените въз основа на него нормативни актове се осъществява от:
1. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) председателя на Държавната агенция по туризъм;

2. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.06.2006 г.) председателя на Комисията за защита на потребителите;

3. (нова - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., отм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.)

4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) кметовете на общините.
(2) Длъжностните лица, оправомощени от органите по ал. 1, имат право:

1. (нова - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) да извършват проверки на място и по документи;

2. (предишна т. 1 - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) на свободен достъп в подлежащите на контрол туристически обекти;

3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) да изискват документи, данни, сведения, справки и други носители на информация от контролираните лица, като не разгласяват информацията, представляваща служебна или търговска тайна, станала им известна при или по повод изпълнение на служебните им задължения;

4. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) на достъп до всички документи, свързани пряко или косвено с нарушение на този закон или на законодателството на държавите - членки на Европейския съюз, въвеждащи изискванията на Директива 90/314/ЕИО на Съвета за туристическите пътувания с обща цена, независимо от формата на документа;

5. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) да разпоредят на всяко лице да предостави сведения за нарушения по т. 4, които са му известни;

6. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., предишна т. 4 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) да дават задължителни предписания за отстраняване на несъответствията и нарушенията по закона;

7. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) да привличат експерти в съответната област, когато за проверката се изискват специални знания или умения;

8. (нова - ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) да налагат глоби и имуществени санкции.

(3) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) По време на извършването на контрола длъжностните лица съставят констативни протоколи. В протоколите се отразяват констатираните факти и обстоятелства и се дават задължителни предписания с посочване на срок за изпълнение.

(4) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Ръководителят на съответния контролен орган по ал. 1 има право да:
1. разпореди писмено на нарушителя да преустанови нарушението по ал. 2, т. 4;

2. изиска от нарушителя да декларира, че ще преустанови нарушението по ал. 2, т. 4 и, ако е необходимо, да го задължи да направи декларацията обществено достояние;

3. разпореди прекратяване или забрана на всяко нарушение по ал. 2, т. 4 и, ако е необходимо, да направи разпореждането за прекратяване или забрана на нарушението обществено достояние.

(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Органите по ал. 1 могат да координират дейността си по този закон с контролните органи по други закони.

Чл. 64а. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., отм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.)

Чл. 64б. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.06.2006 г.) Председателят на Комисията за защита на потребителите извършва последващ контрол за спазване на изискванията:
1. към туроператорите и туристическите агенти;

2. за категоризация на туристическите обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3, 5, 6 и 10;

3. на чл. 3а.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.06.2006 г.) Председателят на Комисията за защита на потребителите в резултат на контрола по ал. 1:
1. налага глоби и имуществени санкции;

2. уведомява кметовете на общините при неизпълнение на задълженията по чл. 49, ал. 1;

3. налага принудителна административна мярка временно затваряне на туристически обект по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3, 4 и 10 в случаите на:
а) извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност без удостоверение за регистрация;

б) предоставяне на туристически услуги в некатегоризиран туристически обект по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3 и 10 или в обект, на който не е издадено временно удостоверение за открита процедура за категоризиране;

в) повторен отказ на достъп до проверявания туристически обект от лицето, извършващо дейността в обекта, или повторен отказ за предоставяне на изисканите за проверката документи;

4. уведомява председателя на Държавната агенция по туризъм в случаите на системни нарушения на изискванията на чл. 17, ал. 3, т. 2, 3 и 4 и чл. 24, ал. 1 и 4;

5. уведомява председателя на Държавната агенция по туризъм в случаите на нарушения на изискванията на чл. 53, ал. 1, т. 3, 4 и 5 за категоризираните от него туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3 и 10;

6. уведомява председателя на Държавната агенция по туризъм в случаите на системни нарушения на изискванията, посочени в наредбите по чл. 51, ал. 5 и 7;

7. уведомява председателя на Държавната агенция по туризъм в случаите на нарушения на изискванията на чл. 46, т. 1 за категоризираните от него туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3, 5, 6 и 10.

(3) Принудителната административна мярка по ал. 2, т. 3 се налага до отстраняване на констатираното нарушение.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.06.2006 г.) Председателят на Комисията за защита на потребителите в 7-дневен срок уведомява председателя на Държавната агенция по туризъм за наложените от него глоби и имуществени санкции и за наложената принудителна административна мярка по ал. 2, т. 3 за вписването им в Националния туристически регистър.

Чл. 64в. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Кметовете на общините извършват контрол за спазване на изискванията за категоризация на категоризираните от тях туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3, посочени в чл. 45, ал. 1, т. 1 и 3, чл. 46, т. 1, чл. 49, ал. 3 и 4, чл. 50, ал. 5, чл. 53, ал. 1, т. 3 - 6, чл. 56, ал. 1 и 2 и чл. 59, ал. 2.

(2) Кметовете на общините в резултат на контрола по ал. 1:
1. налагат глоби и имуществени санкции;

2. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) прекратяват категорията на категоризираните от тях туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3 в случаите по чл. 53, ал. 1, както и в случаите по чл. 64б, ал. 2, т. 2;

3. понижават категорията на категоризираните от тях туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3 в случаите на неизпълнение на изискванията на чл. 46, т. 1;

4. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) уведомяват председателя на Държавната агенция по туризъм в случаите на неизпълнение на задълженията по чл. 49, ал. 3 и 4 за туристическите обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3, категоризирани по чл. 52, ал. 2.

Чл. 65. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Председателят на Държавната агенция по туризъм:
1. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) заличава регистрацията на лицето, което извършва туроператорска или туристическа агентска дейност в случаите по чл. 20, ал. 1;

2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) прекратява категорията на категоризираните от него туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3 в случаите по чл. 53, ал. 1;

3. (нова - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) прекратява категорията на категоризираните обекти по чл. 3, ал. 3, т. 5 и 6 в случаите по чл. 53, ал. 3;

4. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) прекратява категорията на категоризираните туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 10 в случаите по чл. 53, ал. 1;

5. (предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., предишна т. 4 - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) понижава категорията на категоризираните от него туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3 в случаите на неизпълнение на изискванията на чл. 46, т. 1;

6. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) понижава категорията на туристическите обекти по чл. 3, ал. 3, т. 10 в случаите на неизпълнение на изискванията на чл. 46, т. 1;

7. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) уведомява председателя на Комисията по търговия и защита на потребителите за регистрираните туроператори и туристически агенти и за категоризираните туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3, 5, 6 и 10.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., отм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г.)

(4) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., отм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г.)

(5) (Отм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г.)

(6) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., отм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г.)
Чл. 66. (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Актовете по прилагане на принудителните административни мерки се издават, обжалват и изпълняват по реда, установен от Административнопроцесуалния кодекс.

Глава шеста.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 67. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) Който извършва туроператорска или туристическа агентска дейност, без да притежава удостоверение за регистрация, се наказва с глоба в размер от 5000 до 15 000 лв., а едноличните търговци и юридическите лица - с имуществена санкция от 10 000 до 30 000 лв.

Чл. 68. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) Туроператор или туристически агент, който при осъществяване на своята дейност сключи договор с нерегистриран туроператор или туристически агент, с лице, извършващо туристическа дейност в некатегоризиран туристически обект, с нелицензиран превозвач, с екскурзовод, планински водач, ски-учител, аниматор, с лице, предлагащо водни, летателни и други туристически услуги с повишен риск за потребителя, което не притежава съответната професионална квалификация и опит съгласно чл. 24, ал. 2, се наказва с имуществена санкция от 2000 до 5000 лв.

Чл. 69. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) Хотелиер или ресторантьор, който сключи договор с нерегистриран туроператор, туристически агент, хотелиер или ресторантьор, който няма право да извършва съответната туристическа дейност, се наказва с имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв.

Чл. 70. Туроператор или туристически агент, който не издаде или не предостави туристически ваучер на туриста, се наказва с имуществена санкция от 500 до 5000 лв.

Чл. 70а. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) Туристически агент, който издаде собствен туристически ваучер, се наказва с имуществена санкция от 500 до 3000 лв.

Чл. 70б. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) (1) Туроператор или туристически агент, който извършва туроператорска или туристическа агентска дейност в нарушение на изискванията на чл. 17, ал. 3, т. 2, 3 и 4, се наказва с имуществена санкция от 200 до 500 лв.

(2) За повторно и за всяко следващо нарушение имуществената санкция е от 500 до 1000 лв.

Чл. 71. Туроператор или туристически агент, който издаде или предостави туристически ваучер, несъдържащ всички задължителни реквизити, се наказва с имуществена санкция от 100 до 1000 лв.

Чл. 72. Който предоставя туристически услуги в некатегоризиран туристически обект, се наказва с глоба от 500 до 5000 лв., а едноличните търговци и юридическите лица - с имуществена санкция от 1000 до 10 000 лв.

Чл. 72а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) (1) Който при предоставяне на туристически услуги в туристически обект по чл. 3, ал. 3 не изпълни задълженията си по чл. 3а, се наказва с глоба в размер от 200 до 1000 лв. или с имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв. - за юридически лица и еднолични търговци.

(2) При повторно извършване на нарушението по ал. 1 наказанието е в размер от 700 до 3000 лв.

Чл. 73. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) Който предоставя туристически услуги в категоризиран туристически обект с по-ниско качество от изискваното за притежаваната категория, се наказва с имуществена санкция от 1000 до 10 000 лв.

Чл. 74. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Хотелиер, който при извършване на хотелиерство в средство за подслон не води заверен от съответната община регистър за настанените туристи, за реализираните нощувки и за гражданството на туристите, се наказва с имуществена санкция от 2000 до 20 000 лв.

Чл. 75. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Който при извършване на хотелиерство в място за настаняване или туристическа хижа не води заверен от съответната община регистър за настанените туристи, за реализираните нощувки и за гражданството на туристите, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв., а едноличните търговци и юридическите лица - с имуществена санкция от 200 до 2000 лв.

Чл. 76. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Туроператор или туристически агент, който не поставя удостоверение за регистрация на видно място в туристическия обект, се наказва с имуществена санкция от 500 до 5000 лв.

Чл. 77. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Лице, което предоставя туристически услуги в туристически обект по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3, 5, 6 и 10, в който на видно място не е поставено удостоверение за утвърдена категория или временно удостоверение за открита процедура за категоризиране, се наказва с имуществена санкция от 500 до 5000 лв.

Чл. 78. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Който постави надпис в нарушение на чл. 55, ал. 2 или предостави невярна информация за вида, наименованието и категорията на туристическия обект, се наказва с глоба в размер от 100 до 1000 лв., а едноличните търговци и юридическите лица - с имуществена санкция от 500 до 5000 лв.

Чл. 78а. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2007 г.) (1) Туроператор, който наруши разпоредбата на чл. 27, ал. 4, се наказва с имуществена санкция в размер на 10 000 лв.

(2) При повторно извършване на нарушението по ал. 1 наказанието е в размер на 20 000 лв.

Чл. 79. Туроператор или туристически агент, който наруши разпоредбите на чл. 28, 29 и 33, се наказва с имуществена санкция от 100 до 1000 лв.

Чл. 80. Туроператор, който наруши разпоредбата на чл. 30, ал. 2, се наказва с имуществена санкция от 500 до 5000 лв.

Чл. 81. Туроператор, който наруши разпоредбата на чл. 30, ал. 3, се наказва с имуществена санкция от 250 до 2500 лв.

Чл. 81а. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2007 г.) (1) Туроператор, който наруши разпоредбата на чл. 30а, се наказва с имуществена санкция в размер на 10 000 лв.

(2) Туроператор, който наруши разпоредбата на чл. 30б, се наказва с имуществена санкция в размер на 10 000 лв.

(3) При повторно извършване на нарушението по ал. 1 или 2 наказанието е в размер на 20 000 лв.

Чл. 82. (В сила от 01.01.2003 г.) Туроператор, който не сключи договор по чл. 42, се наказва с имуществена санкция от 2000 до 20 000 лв.

Чл. 83. Който не допусне длъжностно лице от контролните органи в подлежащите на контрол обекти или не предостави на контролните органи документи или информация, се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв.

Чл. 84. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) За неизпълнение на задълженията за предоставяне на информация в Държавната агенция по туризъм по Единната система за туристическа информация се налага глоба от 100 до 1000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция от 200 до 2000 лв.

Чл. 85. Който не изпълни задължението си по чл. 56, ал. 1 или 2, се наказва с глоба в размер от 100 до 1000 лв., а едноличните търговци и юридическите лица - с имуществена санкция от 200 до 2000 лв.

Чл. 86. Хотелиер или ресторантьор, който не изпълни задължението си по чл. 46, т. 4 или по чл. 47, се наказва с глоба в размер от 200 до 2000 лв., а едноличните търговци и юридическите лица - с имуществена санкция от 500 до 3000 лв.

Чл. 86а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) На физическите лица, едноличните търговци и юридическите лица за нарушения на наредбите по прилагането на закона, за които не са предвидени санкции по тази глава, се налага глоба, съответно имуществена санкция, в размер от 200 до 1000 лв.

Чл. 86б. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Длъжностно лице, което не изпълни задължение по този закон, се наказва с глоба от 100 до 500 лв.

Чл. 86в. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) За неизпълнение на разпореждане по чл. 64, ал. 2, т. 5 и ал. 4 на виновните лица се налага глоба в размер от 250 до 1000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 на виновните лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция, в двоен размер.

Чл. 87. (1) (Доп. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.06.2006 г.) Актовете за установяване на административните нарушения се съставят от длъжностни лица, определени от председателя на Комисията за защита на потребителите, или от длъжностни лица на общинската администрация, определени от кмета на съответната община.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.06.2006 г.) Наказателните постановления се издават от председателя на Комисията за защита на потребителите или от оправомощени от тях длъжностни лица, съответно от кмета на общината или от оправомощени от него длъжностни лица.

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на този закон:
1. "Турист" е всяко физическо лице, потребяващо основна и/или допълнителна туристическа услуга. За статистически цели се ползват понятията за посетител и международен посетител, определени от Световната организация по туризъм и приети от Статистическата комисия на ООН.

2. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) "Хотелиерство" е предоставянето на туристически услуги във всички видове категоризирани по закона или с издадено временно удостоверение за открита процедура за категоризиране средства за подслон, места за настаняване и туристически хижи.

3. "Хотелиер" е лице, което извършва хотелиерство.

4. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) "Ресторантьорство" е предоставянето на туристически услуги във всички видове категоризирани по закона заведения за хранене и развлечения и заведения за хранене, прилежащи към туристически хижи.

5. "Ресторантьор" е лице, което извършва ресторантьорство.

6. "Туристически продукт" е съвкупността от туристически услуги, предлагани и/или предоставяни в един или няколко туристически обекта.

7. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) "Туроператорска дейност" е организирането на групови или индивидуални туристически пътувания с обща цена и продажба на пътувания пряко и/или чрез туристически агент по договор и ваучер на краен потребител.

8. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) "Туроператор" е лице, регистрирано по реда на този закон за извършване на туроператорска дейност.

9. "Туристическа агентска дейност" е извършването на посредничество при: продажби на организирани пътувания, пасажерски авиационен, воден и автобусен превоз; резервационни, визови, екскурзоводски и други допълнителни туристически услуги, както и застраховки, свързани с туристическото пътуване.

10. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) "Туристически агент" е лице, регистрирано по реда на този закон за извършване на туристическа агентска дейност.

11. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) "Туристически ваучер" е документ под отчет, издаден от регистриран туроператор, който удостоверява съществуването на договор между туроператора и туриста като потребител на туристическата услуга.

12. "Основни туристически услуги" са нощувка и хранене, както и транспортни услуги, осъществявани при спазване изискванията на действащото законодателство в областта на транспорта.

13. (изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) "Допълнителни туристически услуги" са услуги, свързани с пътувания, развлечения, прояви и други събития с културен и опознавателен характер, спортно-анимационни, балнеолечебни и други медицински услуги, конгресни и делови прояви, ползване на въжени линии, отдаване под наем на плажни съоръжения, екипировка и превозни средства, школи и клубове по езда, яхтинг, сърф, ски-училища, училища за водни спортове и други услуги, способстващи развитието на туризма.

14. "Организирани групови и индивидуални туристически пътувания с обща цена (организирани пътувания)" са пътувания по предварително изготвена програма, включваща комбинация от най-малко две от следните услуги:
а) транспорт;

б) нощувка;

в) други туристически услуги, които не са свързани с транспорт или нощувка, съставляващи значителна част от пътуването и когато те се продават или предлагат за продажба с обща цена, и когато обхващат период, по-дълъг от 24 часа, или включват нощувка.

14а. (нова - ДВ, бр. 42 от 2007 г.) "Организирано детско и ученическо туристическо пътуване" е организирано пътуване, при което потребителите на пътуването са лица до 19 години, придружавани от възрастни лица.

14б. (нова - ДВ, бр. 42 от 2007 г.) "Светлата част на денонощието" включва периода от изгрева до залеза на слънцето по данни на националната метеорологична служба.

15. "Потребител на организирани индивидуални или групови туристически пътувания с обща цена" е лице:
а) което сключва договор за туристическо пътуване с обща цена, или

б) което дава съгласие да сключи договор за туристическо пътуване с обща цена, или

в) от чието име и/или в чиято полза е сключен или е постигнато съгласие да бъде сключен договор за туристическо пътуване, или

г) в полза на което е прехвърлено туристическото пътуване с обща цена съгласно чл. 37.

16. "Туристическо сдружение" е юридическо лице с нестопанска цел, независимо от неговото наименование, създадено с цел развитие на туризма.

17. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) "Национално представено туристическо сдружение" е юридическо лице с нестопанска цел, което обединява:
а) (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) най-малко 25 на сто от лицата, регистрирани за извършване на туристическа дейност, или

б) (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) лицата, извършващи туристическа дейност най-малко в 25 на сто от категоризираните туристически обекти.

18. "Местно туристическо сдружение" е юридическо лице с нестопанска цел, което се създава на територията на една или повече съседни общини и обединява лица, извършващи туристически дейности, и други лица, имащи отношение към развитието на туризма на съответната територия.

19. "Регионално туристическо сдружение" е юридическо лице с нестопанска цел, което се създава на територията на една или повече съседни области и обединява местни туристически сдружения и други лица, имащи отношение към развитието на туризма.

20. "Браншово туристическо сдружение" е юридическо лице с нестопанска цел, което представлява интересите на отрасъла като цяло.

21. "Продуктово туристическо сдружение" е юридическо лице с нестопанска цел, което представлява интересите на отделен сегмент от туристическия продукт.

22. "Повторно" е нарушението, което е извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение.

23. (нова - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) "Плаж" е общодостъпна и обезопасена зона в непосредствена близост до естествен или изкуствен воден обект, предназначена за рекреационни дейности, в която се предлагат и потребяват туристически услуги.

24. (нова - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) "Воден обект" е постоянно или временно съсредоточие на води в естествено или изкуствено създадени форми на релефа.

25. (нова - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) "Ски-писта" е общодостъпен, обособен и обезопасен планински участък, на който се предлагат и потребяват туристически услуги, свързани с практикуване на ски-спортове (ски - алпийски дисциплини, сноуборд и ски-бягане).

Преходни и Заключителни разпоредби
§ 2. Този закон отменя Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 71 от 1998 г.; изм., бр. 111 от 2001 г.).

§ 3. Изискванията на чл. 22, т. 5 и чл. 53, ал. 1, т. 6 се прилагат и за лицата, неполучили издадените им лицензионни или категорийни символики до влизането в сила на закона.

§ 4. Лицата, лицензирани за извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност до влизане в сила на този закон, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с изискванията на този закон и нормативните актове по неговото прилагане в срок до 1 януари 2003 г.

§ 5. (1) С влизане в сила на този закон издадените лицензи за хотелиерство, ресторантьорство и семейно хотелиерство преустановяват действието си.

(2) Разпоредбите на чл. 18, ал. 1 и 3 от отменения Закон за туризма не се прилагат за търговците, извършващи хотелиерство, ресторантьорство или семейно хотелиерство, от деня на обнародването на този закон до 1 октомври 2002 г.

§ 6. В Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм., бр. 71, 83, 105, 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и 102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28 и 45 от 2002 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1:
а) досегашният текст става ал. 1 и в нея в т. 2 буква "г" се отменя;

б) създава се ал. 2:
"(2) Местна такса е и туристическата такса, която се внася в общинския фонд за развитие на туризма."
2. В глава трета раздел IV се изменя така:
"Раздел IV
Туристическа такса
Чл. 93. (1) Таксата се заплаща за ползване на средство за подслон и място за настаняване по смисъла на Закона за туризма.

(2) Приходите от туристическата такса се внасят в общинския фонд за развитие на туризма.
Чл. 93а. (1) Размерът на таксата се определя с решение на общинския съвет не по-късно от 30 юни на предходната година.

(2) Ако общинският съвет не определи таксата в срока по ал. 1, за следващата година остава в сила размерът на таксата, действаща през предходната година.

Чл. 94. Таксата се заплаща от всяко лице, ползващо средство за подслон или място за настаняване, едновременно със заплащането на услугата.

Чл. 95. (1) Лицата до 18-годишна възраст, жените над 55 и мъжете над 60 години заплащат туристическа такса в размер 50 на сто от определената от общинския съвет такса за съответната община.

(2) За лицата по ал. 1 се записват данните, удостоверяващи съответното им качество.

Чл. 96. Туристическата такса се определя в размер не по-висок от един лев на лице за ден.

Чл. 97. Таксата се събира от физическите и юридическите лица, които предлагат услугата нощувка в средства за подслон и места за настаняване, и се внася в общинския фонд за развитие на туризма до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който е събрана."

§ 7. В Закона за общинските бюджети (обн., ДВ, бр. 33 от 1998 г.; изм., бр. 69 от 1999 г., бр. 9 от 2001 г. - РЕШЕНИЕ № 2 на Конституционния съд от 2001 г.) в чл. 6, ал. 2, т. 2 буква "г" се изменя така:
"г) ползване на средство за подслон или място за настаняване;".

§ 8. Държавните и общинските органи, приели или издали нормативни актове, в които има класификация на видове места за настаняване, средства за подслон и заведения за хранене и развлечения, са длъжни в срок до една година от влизане в сила на закона да направят произтичащите от него изменения.

§ 9. (1) Наредбите по чл. 18, ал. 1, чл. 42, ал. 5, чл. 55, ал. 3, тарифите по чл. 18, ал. 2 и чл. 55, ал. 4 и устройственият правилник на Изпълнителната агенция за национална туристическа реклама и информация се приемат от Министерския съвет с влизането в сила на закона.

(2) Наредбата по чл. 63 и правилникът за състава, организацията и дейността на Националния съвет по туризъм по чл. 8 се издават от министъра на икономиката с влизането в сила на закона.

(3) Наредбата по чл. 50, ал. 6 се приема от управителния съвет на Българския туристически съюз и се утвърждава от министъра на икономиката с влизането в сила на закона.

(4) Устройственият правилник на Комисията по търговия и защита на потребителите и Наредба № 3 за защита на потребителите при обозначаване на цените на стоките и услугите се привеждат в съответствие с този закон с влизането му в сила.

§ 10. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Изпълнението на закона се възлага на председателя на Държавната агенция по туризъм.

§ 11. Параграф 6 относно измененията и допълненията в Закона за местните данъци и такси влиза в сила от 1 януари 2003 г.

§ 12. Законът влиза в сила от 1 октомври 2002 г. с изключение на разпоредбите по чл. 19, ал. 3, чл. 23, ал. 1, т. 2, чл. 28, т. 10, чл. 30, ал. 3, т. 15, чл. 42, ал. 1, 2, 3 и 4, чл. 61, ал. 1, т. 1, буква "и", чл. 65, ал. 3, т. 2 и чл. 82, които влизат в сила от 1 януари 2003 г.
-------------------------
Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на 23 май 2002 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.